Nhảy đến nội dung
x

đường trung lập

image017.jpg

Thời gian thực hiện : Năm 2014 

Đơn vị kiểm định : Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng - Trường Đại học Tôn Đức Thắng .